News Update !!!!

 


Money Channel


New Block


ประวัติบริษัท

บริษัท ทีมวิศว์คอนสตรัคชั่น จำกัด  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537  ให้บริการในส่วนงานก่อสร้าง งานติดตั้งระบบประกอบอาคาร  งานออกแบบ และงานให้คำปรึกษาแก่องค์กรภาครัฐและเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ งานก่อสร้างในเขตพระราชฐาน  งานบริหารดูแลบำรุงรักษางานระบบประกอบอาคาร   งานบริหารดูแลบำรุงรักษางานสถาปัตยกรรม หมู่พระที่นั่งอัมพรสถาน งานเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง  งานบ้านพักอาศัย งานโรงงานต่าง ๆ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเป็นผู้รับจ้างขึ้นทะเบียนชั้น 1 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

                        

บริษัท ทีมวิศว์คอนสตรัคชั่น จำกัดเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นให้บริการทางด้านงานวิศวกรรมโยธา และให้บริการด้านงานก่อสร้างอาคารโรงงาน ถนน งานวิศวกรรมโยธาอื่น ๆ งานให้คำปรึกษา รวมไปถึงติดตั้งงานระบบประกอบอาคารต่าง ๆ  โดยมีทีมงานซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านงานวิศวกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น  วิศวกรโยธา วิศวกรโครงสร้างวิศวกรไฟฟ้า วิศวกรเครื่องกล วิศวกรสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม วิศวกรชลศาสตร์ สถาปนิก วิศวกรประเมินราคางานก่อสร้าง วิศวกรขนส่ง นักเศรษฐศาสตร์ นักสังคมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญการจัดการด้านการเงิน ผู้เชี่ยวชาญงานบริหารการวางแผนจัดการองค์กรและระบบการทำงาน ที่มีประการณ์ในการทำงานมากกว่า 10 ปี นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมีแรงงานฝีมือ ที่พร้อมจะทำงานมากกว่า 500 คน  ทำให้บริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยทีมงานที่มีความสามารถสูงและมีความคล่องตัวอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นที่ยอมรับในหน่วยงานของภาครัฐบาลและเอกชนทั่วไป บริษัทจึงมีความมั่นใจว่าสามารถทำงานให้มีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานของส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง