News Update !!!!

 


Money Channel


New Block


รายละเอียดการสมัครงาน

 

ตำแหน่งงานที่ต้องการ :

 

เจ้าหน้าที่ธุรการ(Admin) 1 ตำแหน่ง

1. วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส. ขึ้นไป

2. เงินเดือนตามฐานเงินเดือนบริษัท

วิศวกรเครื่องกล 1 ตำแหน่ง

1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (วิศวกรเครื่องกล)

2. ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. เงินเดือนตามฐานเงินเดือนบริษัท

 

เอกสารการสมัครงาน :
1. จดหมายสมัครงาน (Resume)
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาวุฒิการศึกษา
6. สำเนาเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
7. Portfolio (ถ้ามี)

 

สวัสดิการ :

เมื่อคุณตัดสินใจเข้ามาเป็นครอบครัวกับเรา เราก็ต้องดูแลคุณอย่างเต็มที่เช่นกัน สวัสดิการของพนักงานจึงเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องมอบให้แก่พนักงานทุกคน

 

1. โบนัส

2. ประกันสังคม

3. แบบฟอร์มพนักงาน

4. เงินค่าล่วงเวลา

5. เบี้ยเลี้ยงทำงาน กรณีออกต่างจังหวัด