News Update !!!!

 


Money Channel


New Block


โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

 


เขื่อนป้องกันลิ่งริมคลองอู่ะเภา

เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง

 

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอู่ตะเภาความยาว 140 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณกุโบร์บ้านหัวสะพานท่าไทร บางกล่ำ สงขลา
เจ้าของโครงการ : กรมโยธาธิการและผังเมือง
งบประมาณ : 175,000,000 บาท

 

ชื่อโครงการ : งานเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง ความยาว 830 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง : บ้านฮาดแห่ บุ้งคล้า หนองคาย
เจ้าของโครงการ : กรมโยธาธิการและผังเมือง
งบประมาณ : 74,450,000 บาท